- Regisztráció

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK

 

1.1 A Realtrade Kft. webáruházában történő vásárlás elektronikus úton történik, Interneten keresztül a https://shop.realtrade.hu webcímen (Weboldal), telefonon, e-mailen, levélben vagy személyesen, akár üzletkötő közreműködésével is.

Felek elnevezése a jelen Általános szerződési feltétekben (ÁSZF) a szolgáltatás nyújtója (Eladó), míg a szolgáltatás igénybe vevője (Vevő), valamint a Szolgáltatás lebonyolításában közreműködő harmadik fél (Közreműködő).

1.2 A Weboldalon kizárólag jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jogosultak az elektronikus úton történő megrendelésre.

1.3 Vevő a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A Weboldalon keresztül történő vásárlással Vevő elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a Vevő és Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

1.4 Bármely úton történő rendelés leadás a Felek távollévők között létrejött írásbeli szerződésnek minősül. Eladó felhívja a figyelmet, hogy a Weboldalon hirdetett termékek kizárólag jogi személyek részére kerülnek értékesítésre, így a megrendeléssel létrejött fajta és mennyiség szerinti adásvételi szerződés nem tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá.

1.5 A szerződés dokumentumai a Vevő vételi ajánlata (rendelése) és Eladó visszaigazolása. A szerződés nyelve a magyar. Eladó a szerződéses dokumentumokat megőrzi, azokból - igény esetén - másolatot kiad.

1.6 Eladó megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítja, hogy a Vevő az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni. Ilyen lehetőség hiányában az igénybe vevő megrendelése nem minősül szerződéses nyilatkozatnak.

1.7 Az ÁSZF mindenkor hatályos változatát Eladó a következő linken teszi közzé:

Általános szerződési feltételek - Realtrade

1.8 A Felek teljes megállapodását kizárólag a jelen ÁSZF és az annak alapján létrejött szerződés testesíti meg. A szerződés megkötésével minden korábbi, e tárgyban folytatott szóbeli vagy írásbeli egyeztetés, illetve létrejött megállapodás hatályát veszti. Nem képezik a szerződés részét mindazon szokások, amelyek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve mindazon gyakorlat, melyet egymás között kialakítottak. Nem képezi a szerződés részét továbbá semmilyen, az adott üzletágban hasonló szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

 

2. REGISZTRÁCIÓ

 

2.1 Amennyiben a Vevő a Weboldalon nincs még regisztrálva, a vásárlást megelőzően pontos adatok megadásával ki kell töltenie a regisztrációs űrlapot. A regisztráció során Vevőnek meg kell adnia a nevét, számlázási adatait, az ügyintéző nevét, telefonszámát, e-mail címét, adószámát. Amennyiben az azonosítás során a Vevő egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vevő adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért Eladó felelősséget nem vállal.  Rendelést csak érvényes regisztrációt követően van lehetőség leadni.2.2 Bármelyik regisztrációs lapot vagy más úton beérkezett megrendelést, amelyik hibát tartalmaz vagy hiányos, érvénytelennek minősül és Eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás/hiányos adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.

 

3. A FORGALMAZOTT TERMÉKEK

 

3.1 A Weboldalon értékesítésre kínált áru (Termék) jellemzőiről a Vevő munkatársaink szóbeli tájékoztatásából, Eladó ügyfélszolgálatán keresztül vagy a Weboldalon található leírásból értesülhet.

3.2 Az ismertető leírás a gyártótól származik, annak esetleges pontatlanságáért/hibájáért Eladó felelősséget nem vállal, a web-oldalon található képek illusztrációk. A mindenkori vételár a Termék mellett feltüntetett bruttó vagy nettó ár (Vevő által kiválasztott formátum), forintban értendő. Egyéni szerződéskötés keretében Eladó jogosult a Weboldalon közzétett áraktól eltérő ajánlatot meghatározni.

3.3 A Termék feltüntetett vételára a kiszállítás díját nem tartalmazza.

 

4. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

 

4.1 Eladó az általa eladott áruk minőségéért, ha az értékesített Termékkel összefüggésben hibás teljesítés történik, az Eladó a Vevővel szemben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, különösen a 6:159-6:167. §§ (kellékszavatosság) és a 6:175-6:176. §§ (jogszavatosság) szerint felel.

A termékhibák lejelentésére a weboldalon található ürlap kitöltése javalott: Hibabejelentő

4.2 Ha az eladott Termék hibás, Vevő jogosult:

a) kijavítást vagy kicserélést igényelni, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az az eladónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével az okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, - azzal a kivétellel, hogy - a hibát az eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a vonatkozó jogszabályokban rögzített feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni.

4.3 A Weboldalon bemutatott Termékekre a gyártó vagy forgalmazó is vállalhat önkéntes jótállást. Ezen önkéntes jótállás (garancia) részletes feltételeit és időtartamát a jótállást vállaló személy által kibocsátott és a Termékhez mellékelt garanciajegyen kell feltüntetni.

4.4 A Termék jogszabályi és termékleírásnak megfelelően hibától mentes, új állapotban kerül forgalmazásra.

 

5. RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

 

5.1  Regisztrált Vevő a konkrét Termék Weboldalról történő kiválasztásával adja le a rendelését. Rendelés leadása esetén Vevőnek a Weboldalon szereplő bruttó vételárat kell megfizetnie. A Termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek, így a Weboldalon megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt Eladó nem vállal felelősséget.

5.2 Eladó köteles az érvényesen leadott rendelést feldolgozni és a leadástól számított 48 órán belül írásban visszaigazolni vagy a rendeléssel kapcsolatosan visszajelezni. A visszaigazolásnak tételesen tartalmaznia kell a Vevő által megrendelt Termékek megnevezését, fajtáját, mennyiségét és árát, valamint a konkrét naptári nap szerint megjelölt szállítási határidőt vagy a várható szállítási időtartamot. Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása Vevő részére fizetési kötelezettséget von maga után. Amennyiben a visszaigazolás nem történik meg az ÁSZF szerint Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

5.3 Ha a megrendelt Termék nem áll rendelkezésre, Eladó a Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előre teljesített ellenértéket visszautalja a tájékoztatást követő 30 napon belül.

5.4 A rendelés leadásakor Vevőnek a kézbesítésre vonatkozó szolgáltatást is ki kell választania. Eladó a kézbesítésért semmilyen felelősséget nem vállal, a Közreműködő nem minősül az Eladó alvállalkozójának.

Csomagszállító vagy futárszolgálat által kézbesített termékek esetén az esetleges szállítási sérüléseket a szállítóval kell jegyzőkönyveztetni, ellenkező esetben Eladó reklamációt nem fogad el.

5.5 Vevő köteles a kiszállítás/átvétel időpontjában a szállítási kiszerelést (bontatlan gyári csomagolás) tételesen ellenőrizni és hiánytalan mennyiségi teljesítés esetén az átvételi elismervényt (számla vagy szállítólevél, futárszolgálati átadóív) aláírni. Az átvétel elismerését jelenti a tétel készpénzben történő kifizetése is. Ezt követően mennyiségre vonatkozó reklamációkat az Eladó nem fogad el.

5.6 Amennyiben Eladó Terméket a létrejött szerződés rendelkezései szerint kiszállítja, a kiszállítást megelőzően értesítést küld a Vevőnek a konkrét kézbesítés időpontjáról, a megrendelésben megadott elérhetőségeken. Vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy az adott időszakban a csomag átvételét biztosítsa vagy a rendelés kiszállítását megelőző 24 órán belül visszajelezzen, ha a szállítás időpontja nem megfelelő számára.

5.6 Amennyiben a Termék kiszállítás során a kézbesítés sikertelen, ennek tényéről az Eladó vagy Közreműködő értesítést hagy, majd legfeljebb egy alkalommal ismételten megkísérli a Termék kiszállítását. A Vevőnek felróható sikertelen kiszállítás költségét a Vevő tartozik viselni.

 

6. FIZETÉS

 

6.1 A vételár teljes kiegyenlítéséig a Termék az Eladó tulajdonát képezi.

6.2 Eladó mindenkor fenntartja magának a jogot, hogy Vevőt csak készpénzes vagy utánvétes módon szolgálja ki. Átutalásos számla kiállításának feltétele minimum három, pénzügyileg rendezett megrendelés, amelyeket utánvételes, készpénzes vagy előre fizetési móddal rendeztek.

Átutalásos fizetési mód beállítását a harmadik vásárlás után csak a Vevő kérésére módosítja Eladó. Egyéb esetben az eredetileg érvényes fizetési módok választhatóak.

„Előre utalás” fizetési mód esetén vevőszolgálatunk megküldi a megrendeléshez kapcsolódó számlát a készleten lévő termékekről. (Megrendelésénél választhat részteljesítést is.) A megrendelt termékeket kizárólag az ellenérték beérkezését követően postázzuk!

6.3 Lejárati időn túli késedelmes fizetés esetén Eladó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresére jogosult. Ha a lejárati időn túli 60-ik napon sem történik fizetés, Eladó követelését automatikusan követelés kezelő cégre bízza, melynek költsége a Vevőt terheli!

6.4. A számla lejárati idejét követő 5. napon értesítést küldünk az elmulasztott fizetésről, a 15. napon ismételten küldünk egyenlegközlőt, majd a 30. napon, amennyiben nem történik kiegyenlítés, akkor fizetési felszólítás készülés és a Vevő tiltásra kerül rendszerünkben. Ebben az esetben semmilyen módon nem fogadunk rendelést a lejárt tartozás kiegyenlítéséig. Ebben az esetben a web-oldalunk kedvezményeket tartalmazó részében nem tud belépni! A tiltás feloldását kizárólag pénzügyi osztályunk intézi, arra a vevőszolgálaton dolgozó kollégák nem jogosultak!

6.5. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben késedelembe esik, úgy a késedelmes teljesítés esetén - a kamatokon felül -  Eladó jogosult az első fizetési felszólítás után 10.000,-Ft költséget felszámítani. Minden további fizetési felszólítás után az Eladó felszólításonként 15.000,- Ft költséget jogosult a Vevővel szemben felszámítani. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a fizetési felszólításra jogi képviselő útján kerül sor, úgy Eladó a felszólításért 30.000,- Ft költséget számíthat fel a Vevővel szemben. Ugyanez a költségszámítás alkalmazandó a Vevő egyéb késedelmes teljesítés megszűntetésére történő felszólítása esetére is.

6.6. A vevő kérésére lehetőség van e-számla kiállítására is, de ennek feltétele az alábbi dokumentum kitöltése a Vevő részéről (link)

 

7. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

 

7.1 Vevő az adásvételi szerződés teljesítésének megkezdéséig a szerződéstől elállhat azon termékek esetén, amelyek normál raktári készletről elérhetőek és nem a vevő egyedi igénye alapján került megrendelésre. Amennyiben a kézbesítési folyamat már megkezdődött, a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a Termék szállításával, valamint visszaszállításával kapcsolatban felmerült költségeket.

7.2 Eladó elállás esetén a vételárat 30 napon belül köteles visszafizetni. Az Eladó az elállással kapcsolatosan felmerült, őt megillető költségeket a visszafizetendő vételárból levonhatja.

Elállás esetén Vevő az alábbiak szerint lehet jogosult a visszatérítésre

  • 30 napon túli elállás gyakorlása esetén Eladó a Termék vételárának mindössze 80 %-nak megfelelő összeg visszafizetésére köteles;
  • 45 napon túli elállás gyakorlása esetén Eladó a Termék vételárának mindössze 60%-nak megfelelő összeg visszafizetésére köteles;
  • 60 napon túli elállás gyakorlása esetén Vevő semmilyen visszatérítésre nem tarthat igényt, ennek változtatása kizárólag az Eladó egyedi mérlegelése alapján történhet előzetes egyeztetést követően.

7.3 Vevő nem jogosult elállási jogát gyakorolni a szerzői jogi védelem alatt álló termékek (Például: Hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver, stb.) példányaira vonatkozóan, vagy bármely más termék esetében, ha a terméket nem rendeltetésszerűen használta, sérült, vagy az eredeti csomagolását felbontotta. Nem lehetséges az elállás akkor sem, ha olyan zárt csomagolású terméket vásárolt a fogyasztó, amely az átadást követő felbontás után már egészségvédelmi vagy higiéniai okból nem küldhető vissza.

7.4 Vevő tudomásul veszi, hogy foglalkozása körében eljáró jogi személyként nem tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá, így az ebben foglalt fogyasztókat megillető elállást sem jogosult gyakorolni.

 

8. A FELELŐSSÉG

 

8.1. Eladó semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglalt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, ill. következtek azok be:

- az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem Eladótól származó bármilyen adat;

- bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban/elérhetőségben, ami megakadályozza a Weboldal akadálytalan működését és a vásárlást;

- bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon;

- bármilyen adatvesztés;

- bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működése;

- bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei az Eladói hálózatban.

8.2  Eladó Weboldalra való kapcsolódás, a Weboldalon való elektronikus vásárlás, mint beszerzési mód a Vevő kockázatára történik.

8.3  Eladó kizárja felelősségét a vis maior esetekre. Ha a megrendelésbe foglalt határidőket a felek rajtuk kívülálló okokra (műszaki hiba, közlekedési nehézségek), vagy vis maior, úgymint mozgósítás, háború, felkelés vagy egyéb hasonló esemény, például sztrájk vagy vesztegzár, rendkívüli természeti körülményekre (árvíz, tűzvész stb.) visszavezethetően nem teljesíthetőek, úgy a határidők ennek megfelelően meghosszabbodnak, kötelezett pedig mentesül a szerződésszegés alól.

8.4 Eladó szabadon módosíthat kínálati árain, szállítási határidőin. A változás a Weboldalon történt megjelenés időpontjától lép hatályba, de a már visszaigazolt megrendelésekre az eredeti (rendeléskori) feltétel a hatályos.

8.6 Eladó által a Weboldalon közzétett – különösen a szerzői tartalmak, az Eladó neve (védjegy), annak grafikai elemei, a szoftver – a törvény védelme alatt állnak, és az Eladónak vagy a vele e körben szerződő feleknek a tulajdonát képezik. Bármilyen Eladó tulajdonát képező szellemi tulajdon céltól eltérő felhasználása csak az Eladó, mint jogosult kifejezett, előzetes és írásbeli jóváhagyása alapján megengedett.

8.7 Sem az Eladó, sem alkalmazottai, meghatalmazott képviselői és teljesítési segédjei nem felelnek a Vevőnek, alvállalkozóinak, alkalmazottainak, meghatalmazott képviselőinek és / vagy teljesítési segédjeinek bármilyen kárért, beleértve az elmaradt hasznot is, kivéve, ha a kárt szándékosan okozta, vagy ha a károkozás az emberi életet, testi épséget vagy egészséget érinti.

Az Eladó, az alkalmazottai, a meghatalmazott képviselői és / vagy teljesítési segédjei a Vevővel szemben fennálló felelősségének felső határa– a felelősség jogalapjától függetlenül – követelésenként külön-külön és az összes követelés tekintetében együttesen mindenkor a vételárnak és a szállítási költségeknek megfelelő összegre korlátozódik.

8.8 Eladó az adatátviteli hibáktól mentes kapcsolat üzemeltetésére Közvetítő Eladót vesz igénybe. A közvetítés körülményeire visszavezethető átviteli hibáért Eladó a felelősségét kizárja.

 

10. ELADÓ ELÉRHETŐSÉGEI, ADATAI

 

Cégnév/üzemeltető: Realtrade Műszaki, Eladó és Kereskedelmi Kft.

Székhely: 1102 Budapest, Hölgy utca 9/b.

Cégjegyzék szám: 01-09-679657

Adószám: 10473256-2-42

Felelős kapcsolattartó: Bösztöry Adrien Gabriella

e-mail: vevoszolgalat@realtrade.hu

telefonszám: +36-30-977-9017

Nyilvántartó hatóság: Főváros Törvényszék

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Realtrade Kft

Székhely: 1102 Budapest, Hölgy 9/b.

Kapcsolattartó elérhetősége: vincze.akos@realtrade.hu

 

 10. VÉGSŐ RENDELKEZÉSEK

 

10.1 Eladó fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése Eladó írásos hozzájárulása nélkül.

10.2 Vevő személyes adatainak az Eladó az adatkezelője. A Termék adásvételéhez és kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéhez a személyes adatok kezelés nélkülözhetetlen, amelynek jogalapja a Vevő hozzájárulása. További információt a személyes adatok kezelésére vonatkozó gyakorlatról a weboldalon elérhető adatvédelmi tájékoztatóban szerezhet.

10.3 A Fogyasztónak nem minősülő Vevő tudomásul veszi és a vásárlással kifejezetten elfogadja, hogy a közöttük felmerülő jogvitákban az Eladó székhelye szerint illetékes bíróság jogosult eljárni.

10.4 Eladó egyoldalúan jogosult a jelen ÁSZF és a vásárlás egyéb feltételeit és szabályait módosítani, amely a közzététel napján lép hatályba.

10.5 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint annak értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

10.6 Eladó továbbá kijelenti, hogy a Ptk. 6:78. § (2) bekezdése alapján az ÁSZF nem tartalmaz olyan feltételeket, amelyek a szokásos szerződési gyakorlattól, valamint a szerződésre vonatkozó jogszabályoktól lényegesen vagy a felek között korábban alkalmazott szerződés valamely kikötésétől eltérnek.

Hatályos: 2023. november 1. napjától