- Regisztráció

Általános szerződési feltételek

Örömmel üdvözöljük az Realtrade webáruház vásárlói között. Kérjük, mielőtt megrendelését elküldené, az alábbiakat szíveskedjen alaposan átolvasni:

Felek elnevezése a jelen Általános szerződési feltétekben (továbbiakban ÁSZF) (a jelen internetes szolgáltatás szerinti) eladó: Szolgáltató, Eladó vagy Realtrade webáruház, Realtrade Kft., a szolgáltatás igénybe vevője: Vevő, az elektronikus szolgáltatás lebonyolításában közreműködő: Közvetítő Szolgáltató.

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK: 

1.1 A Realtrade Kft. webáruházában történő vásárlás elektronikus úton történik, Interneten keresztül a http://shop.realtrade.hu webcímen, telefonon, faxon, e-mailen, levélben vagy személyesen, akár üzletkötő közreműködésével is. 


1.2 A Realtrade Kft-nél történő elektronikus vásárlás feltétele a Vevő érvényes regisztrációja a webáruházban. A regisztrációval a Vevő egyidejűleg elismeri azt is, hogy a jelen ÁSZF-t ismeri és magára nézve azt kötelezőnek elfogadja.

1.3 Bármely úton történő rendelés leadás a Felek távollévők között létrejött írásbeli szerződésnek minősül. A szerződés dokumentumai a Vevő vételi ajánlata (rendelés) és a Szolgáltató visszaigazolása. A szerződés nyelve a magyar. A Szolgáltató a szerződéses dokumentumokat megőrzi, azokból - lekérdezés után - másolatot kiad.

1.4  Szolgáltató az adatátviteli hibáktól mentes kapcsolat üzemeltetésére Közvetítő Szolgáltatót vesz igénybe. A közvetítés körülményeire visszavezethető átviteli hibáért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

2. REGISZTRÁCIÓ 

2.1 Amennyiben a Vevő a Realtrade webáruházban nincs még regisztrálva, a vásárlást megelőzően pontos adatok megadásával ki kell töltenie a regisztrációs űrlapot. Rendelést csak regisztrációt követően van lehetőség leadni.

2.2 Bármelyik regisztrációs lapot vagy más úton beérkezett megrendelést, amelyik egy vagy több hibát tartalmaz, érvénytelennek nyilváníthatjuk és semmilyen formában nem vállalunk felelősséget a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.

3. A FORGALMAZOTT TERMÉKEK 

3.1 Az eladásra felkínált áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából vagy munkatársaink szóbeli tájékoztatása útján tudhatja meg. Az ismertető leírás a gyártótól származik, annak esetleges pontatlanságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A mindenkori vételár az információs oldalon az áru mellett feltüntetett ár, a kiadott árlista szerinti ár vagy a Realtrade által üzemeltetett ügyviteli programban szereplő ár, amely tartalmazza az ÁFÁ-t is. Belépést követően az ár tartalmazza az egyéni kedvezményt.

4. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

4.1  Eladó az általa eladott áruk minőségéért a Polgári Törvénykönyvben meghatározott szavatossággal felel.
Eladó az eladásra felkínált áruk típusától függően eltérő jótállást vállal. Az eltérő jótállási idő vagy jótállási feltétel az adott áru mellett van feltüntetve. Eladó által vállalt jótállás nem érinti (nem csorbítja) a Vevő Ptk. szerinti szavatosságán alapuló jogait.
A termékek nagy része a gyártó által meghatározott és általa a terméken feltüntetett szavatossági (lejárati) idővel kerül forgalomba.
Ez a szavatossági idő nem lehet 6 hónapnál rövidebb, ellenkező esetben a termék mellett feltüntetésre kerül.

4.2 A Realtrade Kft-nél kizárólag új termékek kerülnek értékesítésre.

5. RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS 

5.1  Elektronikus rendelés esetén Vevő a konkrét termék információs honlapról történő kiválasztásával adja meg a rendelését. A rendelés leadásakor a szállítással kapcsolatos lehetőségeket is meg kell választani.

5.2 A raktáron nem lévő termék megrendelésekor a visszaigazolásban szereplő ár csak tájékoztató jellegű.

5.3  Vevő köteles a kiszállítás/átvétel időpontjában a szállítási kiszerelést (bontatlan gyári csomagolás) tételesen ellenőrizni és hiánytalan mennyiségi teljesítés esetén az átvételi elismervényt (számla vagy szállítólevél, futárszolgálati átadóív) aláírni. Az átvétel elismerését jelenti a tétel készpénzben történő kifizetése is. Ezt követően mennyiségre vonatkozó reklamációkat az Eladó nem fogad.
Csomagszállító vagy futárszolgálat által kézbesített termékek esetén az esetleges szállítási sérüléseket a szállítóval kell jegyzőkönyveztetni, ellenkező esetben reklamációt a Szolgáltató nem fogad el.

5.4 Amennyiben Eladó az árut a létrejött szerződés rendelkezései szerint kiszállítja, a kiszállítást megelőzően értesítést küld a Vevőnek a konkrét kézbesítés időpontjáról, a megrendelésben megadott elérhetőségeken. Vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy az adott időszakban a csomag átvételét biztosítsa vagy a rendelés kiszállítását megelőző 24 órán belül visszajelezzen, ha a szállítás időpontja nem megfelelő számára.

5.5 Amennyiben az áru kiszállítás során a kézbesítés sikertelen, ennek tényéről az Eladó vagy megbízottja értesítést hagy, majd legfeljebb egy alkalommal ismét kísérletet tesz az áru kiszállítására. A Vevőnek felróható sikertelen kiszállítás költségét a Vevő tartozik viselni.

6. FIZETÉS

6.1 A vételár teljes kiegyenlítéséig a termékek a Realtrade Kft. tulajdonát képezik.

6.2 Realtrade Kft. mindenkor fenntartja magának a jogot, hogy Vevőt csak készpénzes vagy utánvétes módon szolgálja ki.
Átutalásos számla kiállításának feltétele jelen ÁSZF mindkét fél általi aláírása!
Az esetlegesen kiállított átutalásos számla ki nem fizetéséig újabb hasonló fizetési módú számlát Szolgáltató nem ad ki!

6.3 Lejárati időn túli késedelmes fizetés esetén Szolgáltató a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresére jogosult. Ha a lejárati időn túli 60-ik napon sem történik fizetés, Szolgáltató követelését automatikusan követelés kezelő cégre bízza, melynek költsége Vevőt terheli!

6.4. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben késedelembe esik, úgy a késedelmes teljesítés esetén - a kamatokon felül - a Realtrade Kft. jogosult az első fizetési felszólítás után 10.000,-Ft költséget felszámítani. Minden további fizetési felszólítás után a Realtrade Kft. felszólításonként 15.000,- Ft költséget jogosult a Vevővel szemben felszámítani. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a fizetési felszólításra jogi képviselő útján kerül sor, úgy a Realtrade Kft. a felszólításért 30.000,- Ft költséget számíthat fel a Vevővel szemben. Ugyanez a költségszámítás alkalmazandó a Vevő egyéb késedelmes teljesítés megszűntetésére történő felszólítása esetére is.

6.5. Vevő tudomásul veszi, hogy téves utalása esetén amennyiben van nyitott számlája, a beérkezett összeget annak törlesztésére könyveljük. 

7. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

7.1 Vevő az áru mennyiségi átvételéig a szerződéstől elállhat. Amennyiben a kézbesítési folyamat már megkezdődött, a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszállításával kapcsolatban felmerült költségeket.

7.2 Vevő az áru mennyiségi átvételét követő 8 munkanapon napon belül minőségi kifogás esetén a szerződéstől elállhat. Vevő az elállással egyidejűleg tartozik az átvett árut hiánytalan és hibátlan (bontatlan) állapotban visszaszolgáltatni. Ez a jog nem vonatkozik azon termékekre, amelyek kifejezetten Vevő részére lettek beszerezve. Az ilyen termékek jelölése a Realtrade webáruházban a "Rendelésre" szóval vannak jelölve. Amennyiben az áru visszaszállítását az Eladó végzi, ennek költségét a Vevő viseli.

7.3 Eladó elállás esetén a vételárat 30 napon belül köteles visszafizetni. Az Eladó az elállással kapcsolatosan felmerült, őt megillető költségeket a visszafizetendő vételárból visszatarthatja.

7.4 Vevő nem jogosult elállási jogát gyakorolni a szerzői jogi védelem alatt álló termékek (Például: Hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver, stb.) példányaira vonatkozóan, vagy bármely más termék esetében, ha a terméket nem rendeltetésszerűen használta, sérült, vagy az eredeti csomagolását felbontotta.

8. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

8.1 A Realtrade webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai adottságokra és a felmerülő hibákra.

8.2. A Realtrdae webáruház semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglalt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, ill. következtek azok be:

- az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem a Szolgáltatótól származó bármilyen adat;
- bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a Realtrade webáruház akadálytalan működését és a vásárlást;
- bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon;
- bármilyen adatvesztés;
- bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működése;
- bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei a szolgáltató hálózatban.

8.3 A Realtrade webáruházhoz való kapcsolódás, a Realtrade webáruházban való elektronikus vásárlás, mint beszerzési mód a Vevő veszélyére történik.

8.4 A Realtrade webáruház kizárja felelősségét a vis maior esetekre.

8.5 A Realtrade webáruház szabadon módosíthat kínálati árain, szállítási határidőin. A változás a Realtrade webáruház honlapján történt megjelenés időpontjától lép hatályba, de a már visszaigazolt megrendelésekre az eredeti (rendeléskori) feltétel a hatályos.

8.6 A Realtrade webáruház módosíthatja a jelen ÁSZF és a vásárlás egyéb feltételeit és szabályait, de nem visszamenőleges hatállyal.

8.7 Abban az esetben, ha a Vevő bármilyen formában megsérti a vásárlás és a szolgáltatás egyéb szabályait, a Realtrade webáruház érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását.

9. SZEMÉLYES ADATOK 

9.1  Vevő személyes adatainak felhasználása/adatkezelése az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. A Vevő mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

9.2 A Realtrade webáruház a Vevő adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra - a Vevő kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.

9.3  Vevő kifejezett tiltó rendelkezése hiányában a Realtrade Kft-nek megengedett a web felületén történt  regisztrációnál megadott vagy bármely más módon tudomására jutott e-mail címen a tájékoztatás küldése akcióiról és újdonságairól.

A jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törtvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5) Korm. rendelet, valamint a mindenkori fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadóak.

10. CÉGÜNK ELÉRHETŐSÉGEI ADATAI

Cégnév/üzemeltető: Realtrade Műszaki, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Cégjegyzék szám:  01-09-679657
Adószám: 10473256-2-42
Felelős kapcsolattartó:  Bösztöry Adrien
e-mail: rendeles@realtrade.hu

 

Kelt.: Budapest, 2020. október 13.